Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

30 Soal (PG) Pancasila & Jawaban

Soal Pilihan Ganda Pancasila

1. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan merupakan butir pengamalan pancasila pada....
A. Sila 1
B. Sila 2
C. Sila 3
D. Sila 4

Jawaban:
D. Sila 4


2. Ideologi komunisme bertentangan dengan nilai – nilai Pancasila karena komunis mengajarkan ….
A. Atheisme
B. Liberalisme
C. Sosialisme
D. Hedonisme

Jawaban:
A. Atheisme


3. Bangsa Indonesia bangga mempunyai ideologi berupa Pancasila dengan alasan….
A. Sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan masyarakat
B. Mampu mempersatukan bangsa Indonesia yang majemuk
C. Setiap rencana perebutan kekuasaan dapat di gagalkan
D. Dapat menyelesaikan segala masalah di tanah air
E. Karena dirumuskan oleh banyak pemimpin bangsa Indonesia

Jawaban:
B. Mampu mempersatukan bangsa Indonesia yang majemuk


4. Berikut ini yang termasuk contoh tindakan bijaksana yang sesuai dengan Pancasila dalam kehidupan masyarakat yaitu …
A. Usul atau pendapat orang lain perlu di pertimbangkan
B. Bermusyawarah dengan pertimbangan baik buruk
C. Menerima bahwa perbendaan pendapat memang ada
D. Mempertimbangankan pendapat orang yang lebih tua
E. Hasil keputusan diambil secara musyawarah mufakat

Jawaban:
E. Hasil keputusan diambil secara musyawarah mufakat


5. Kekuasaan Negara yang tertinggi berada di tangan ...
A. Presiden
B. Presiden dan wakil presiden
C. Dewan Perwakilan Rakyat
D. Majlis Permusyawarata Rakyat

Jawaban:
D. Majlis Permusyawarata Rakyat


6. Negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia merupakan penjabaran sila ke..
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5

Jawaban:
C. 3


7. Undang-undang Dasar 1945 dirancang oleh suatu badan yang dibentuk oleh bala tentara Jepang pada tahun 1945, yaitu ...
A. PPKI
B. DPR
C. BPUPKI
D. MPR

Jawaban:
C. BPUPKI


8. Pada Pancasila yang menjadi sumber nilai kehidupan bangsa Indonesia adalah sila ke ...
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5

Jawaban: 
A. 1


9. Landasan idiil negara kita adalah ...
A. UUD 1945
B. Tap MPR
C. Pancasila
D. Proklamasi Kemerdekaan

Jawaban:
C. Pancasila


10. Hubungan sosial yang selaras, serasi, seimbang antara individu dan masyarakat dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, yaitu ...
A. Sila kedua
B. Sila ketiga
C. Sila keempat
D. Sila kelima

Jawaban:
A. Sila kedua


11. Pancasila sebagai dasar negara digali dari nilai-nilai budaya dan agama bangsa Indonesia, dengan demikian Pancasila memenuhi syarat empat kausalitas, sebagai mana tercantum dibawah ini, kecuali causa ...
A. Prima
B. Materialis
C. Formalis
D. Efisien

Jawaban:
B. Materialis


12. Pancasila sebagai ideologi bangsa terbentuk dengan cara ....
A. Mendadak tanpa rencana
B. Musyawarah melalui proses yang cukup panjang
C. Mudah dan dalam waktu yang singkat
D. Dirumuskan dengan sungguh-sungguh

Jawaban:
B. Musyawarah melalui proses yang cukup panjang


13. Pancasila merupakan sebuah ideologi yang bersifat terbuka, artinya ....
A. Nilai-nilai Pancasila dapat diubah sesuai dengan perkembangan zaman
B. Nilai-nilai Pancasila berkembang seiring perkembangan ilmu pengetahuan
C. Nilai-nilai Pancasila bisa meneyesuaikan dengan nilai ideologi lain
D. Nilai-nilai Pancasila tidak boleh berkembang sesuai dengan perkemabangan zaman

Jawaban:
B. Nilai-nilai Pancasila berkembang seiring perkembangan ilmu pengetahuan


14. Ada banyak nilai yang terkandung dalam Pancasila sila kedua.Salah satunya adanya pengakuan persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antar sesama manusia. Hal ini tercermin pada ....
A. Keluarga Arif selalu mengajak asisten rumahtangganya makan bersama
B. Arman berbicara dengan Guru seperti berbicara dengan temannya
C. Ikut menggunakan peralatan belajar tanpa meminta izin
D. Mengerjakan soal ulangan secara bersama-sama

Jawaban:
A. Keluarga Arif selalu mengajak asisten rumahtangganya makan bersama


15. Salah satu bentuk pengamalan sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia adalah .... 
A. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain
B. Melaksanakan kewajiban baru menuntut hak
C. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia 
D. Menghormati bangsa lain

Jawaban:
B. Melaksanakan kewajiban baru menuntut hak


16. Dalam sebuah demonstrasi terjadi pembakaran bendera Sang Merah Putih. Tindakan para demonstran tersebut jelas bertentangan dengan nilai Pancasila sila ....
A. Pertama
B. Kedua
C. Ketiga
D. Keempat

Jawaban:
C. Ketiga


17.Kepala banteng adalah simbol dari Pancasila yang ke...
A. Satu
B. Dua
C. Tiga
D. Empat

Jawaban:
D. Empat


18. Kebangsaan Indonesia-Kemanusiaan-Mufakat atau demokrasi-Kesejahteraan Sosial-Ketuhanan yang Berkebudayaan, merupakan rumusan dasar negara yang dikemukakan oleh ....
A. Radjiman Wediodiningrat
B. Muhamad Yamin
C. Ir.Soekarno
D. Soepomo

Jawaban:
C. Ir.Soekarno


19. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, oleh karena itu dikembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Hal ini adalah penjabaran ...
A. Sila pertama
B. Sila kedua
C. Sila ketiga
D. Sila kelima

Jawaban:
B. Sila kedua


20. Sebelum secara resmi disahkan pada tahun 1945 sebagai dasar filsafat negara, unsur-unsur Pancasila telah dimiliki dan telah melekat pada bangsa Indonesia sebagai asas dalam adat-istiadat, kebudayaan dan rekigius yang teranhgkum pada ...
A. Ma Lima
B. Sutasoma
C. Tripakara
D. Gotong royong

Jawaban:
D. Gotong royong


21. Berani membela kebenaran dan keadilan adalah pedoman pengamalan untuk sila ...
A. Sila pertama
B. Sila kedua
C. Sila ketiga
D. Sila keempat

Jawaban:
B. Sila kedua


22. Bangsa Indonesia melakukan hubungandan kerjasama yang baik dengan negara lain di dunia. Hal ini merupakan cerminan ...
A. Sila pertama
B. Sila kedua
C. Sila ketiga
D. Sila keempat

Jawaban:
B. Sila kedua


23. Kondisi dinamik suatu bangsa berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan serta gangguan baik yang datang dariluar maupun dari dalam yang rangsung maupun tidaklangsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan nasional, disebut dengan ...
A. Ketahanan nasional
B. Keuletan nasional
C. Lntegritas nnasional
D. Ldentitas nasional

Jawaban:
A. Ketahanan nasional


24. Berikut ini merupakan asas pengembangan ketahanan nasional bangsa Indonesia, kecuali ...
A. Kesejahteraan dan keamanan
B. Memperkuat rasa keadilan
C. Kekeluargaan
D. Mawas diri

Jawaban:
B. Memperkuat rasa keadilan


25. Keseluruhan cara hidup masyarakat yang perwujudannya tampak pada tingkah laku para anggotanya disebut dengan ...
A. Kebudayaan
B. Kepercayaan
C. Ldeologi
D. Struktur sosial

Jawaban:
A. Kebudayaan


26. Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan ...
A. TAP MPR
B. Keputusan presiden
C. Pancasila dan uu D 1945
D. Wilayah lndenesia

Jawaban:
C. Pancasila dan uu D 1945


27. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama merupakan butir pengamalan pancasila pada....
A. Sila 5
B. Sila 4
C. Sila 3
D. Sila 2

Jawaban:
A. Sila 5


28. Sikap hidup yang bertentangan dengan nilai Pancasila dan harus dihindari adalah...
A. Selalu ingin tahu
B. Sikap mau bertanya
C. Sikap ingin menang sendiri
D. Sikap mau mencoba

Jawaban:
C. Sikap ingin menang sendiri


29. Ideologi sebagai identitas bangsa atau masyarakat sering disebut sebagai ....
A. Kebudayaan bangsa
B. Kepribadian bangsa
C. Mentalitas bangsa
D. Jiwa bangsa

Jawaban:
D. Jiwa bangsa


30. Latar belakang Pancasila sebagai dasar negara, yaitu bahwa Pancasila ….
A. Mampu mempertahankan NKRI
B. Sudah ada sejak jaman Mojopahit
C. Sudah ada sejak jaman Mataram
D. Mudah dipahami masyarakat Desa

Jawaban:
A. Mampu mempertahankan NKRI