Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

11 Soal (PG) Zakat & Jawaban

Soal Pilihan Ganda Zakat

1. Zakat fitrah wajib dikeluarkan selama bulan apa?
A) Rajab
B) Sha'ban
C) Ramadan
D) Dhu al-Hijjah

Jawaban: 
C) Ramadan


2. Zakat harta wajib dikeluarkan jika memiliki nisab. Apa nisab untuk zakat harta?
A) 1/20 (5%)
B) 1/10 (10%)
C) 1/5 (20%)
D) 2.5%

Jawaban: 
D) 2.5%


3. Zakat harta umumnya dikeluarkan dari jenis harta apa?
A) Emas dan perak
B) Tanah dan properti
C) Kendaraan bermotor
D) Pakaian

Jawaban: 
A) Emas dan perak


4. Apa tujuan utama zakat?
A) Menyumbang kepada fakir miskin
B) Pembersihan harta
C) Menambah kekayaan pribadi
D) Membayar pajak negara

Jawaban: 
A) Menyumbang kepada fakir miskin


5. Zakat harta dapat diberikan kepada siapa saja?
A) Orang miskin dan tidak mampu
B) Keluarga dekat
C) Teman-teman
D) Semua orang

Jawaban: 
A) Orang miskin dan tidak mampu


6. Apa yang disebut sebagai zakat profesi?
A) Zakat yang dikeluarkan oleh pedagang
B) Zakat yang dikeluarkan oleh dokter
C) Zakat yang dikeluarkan oleh pekerja
D) Zakat yang dikeluarkan oleh petani

Jawaban: 
C) Zakat yang dikeluarkan oleh pekerja


7. Apa yang disebut sebagai zakat pertanian?
A) Zakat yang dikeluarkan oleh petani
B) Zakat yang dikeluarkan oleh pedagang
C) Zakat yang dikeluarkan oleh guru
D) Zakat yang dikeluarkan oleh dokter

Jawaban: 
A) Zakat yang dikeluarkan oleh petani


8. Bagaimana zakat diberikan kepada mustahik?
A) Langsung ke tangan mustahik
B) Melalui lembaga amil zakat
C) Dalam bentuk makanan
D) Tidak diberikan secara langsung

Jawaban: 
B) Melalui lembaga amil zakat


9. Apa yang disebut sebagai zakat fitrah dalam bentuk makanan?
A) Zakat infaq
B) Zakat fitrah amil
C) Zakat fitrah mal
D) Zakat fitrah sah

Jawaban: 
C) Zakat fitrah mal


10. Siapa yang tidak wajib membayar zakat harta?
A) Orang yang memiliki harta di bawah nisab
B) Orang miskin
C) Orang yang berpuasa
D) Semua Muslim

Jawaban: 
A) Orang yang memiliki harta di bawah nisab


11. Zakat harta dapat diberikan dalam bentuk apa saja?
A) Uang tunai
B) Emas dan perak
C) Barang-barang
D) Semua jawaban benar

Jawaban: 
D) Semua jawaban benar